JAARVERSLAG  

STICHTING TOT BESCHERMING VAN HET DORPSGEZICHT

2019


Vissersdijk 67 Middelharnis zoals het was

Algemeen. In 2019 had het bestuur acht reguliere vergaderingen. Als nieuw bestuurslid is Desirée van Halewijn toegetreden. Jan Verbiest heeft zijn werk als medewerker voor website-onderhoud beëindigd, in zijn plaats is dit werk nu uitbesteed aan John van Item. Met de betrokken wethouder en de erfgoedambtenaar van de gemeente  is twee keer officieel overleg geweest over allerlei lopende zaken, daarnaast was er meermalen contact met de erfgoedambtenaar. Aan de bijeenkomsten van de erfgoedlijn Goeree-Overflakkee is deelgenomen.


Peuterdijk 51 Herkingen

Cultureel erfgoed dat het afgelopen jaar verloren ging door sloop betrof o.a. het wagenhuisje en de koelceldeuren van Peuterdijk 51Herkingen en het karakteristieke pand Vissersdijk 67 Middelharnis. Dit laatste pand moest worden gesloopt vanwege bouwactiviteiten aan de Parel. Dat was ook de oorzaak van schade aan de Wilhelminabrug en van verlies van de originele gevel van het Meijer theater. Deze gevel is inmiddels netjes herbouwd, maar het is nu wel namaak op de eerste steen na. Wat ook verloren ging was de waarde van het hofje Zuid Achterweg –Tuinstraat in Ooltgensplaat door het stuken van de gevel van Zuid Achterweg 3, waardoor dit complex niet meer voor te dragen was als gemeentelijk monument. Verder zijn bij de verbouw van de historische schuur Kortewegje 7ab in Sommelsdijk de spanten en  het dakbeschot in afwijking van de vergunning toch gesloopt. Een vergunning voor de dakkapellen op deze schuur bleek al eerder te zijn verleend.

Bestemmingsplannen: Voor het bestemmingsplan de Drie kernen (Herkingen, Stad aan’t Haringvliet en den Bommel) is een zienswijze ingediend; diverse panden waarvoor de status karakteristiek was aangevraagd zijn door de gemeente doorgeschoven naar een volgende procedure.

Gemeentelijk beleid:
Over de herziening van de regeling Ruimte-voor-ruimte zijn opmerkingen naar raad verstuurd. Dit heeft geleid tot aanpassingen in de definitieve regeling.
Over de herziening van het beleid met betrekking tot zonnepanelen is het voorgestelde gemeentelijke beleid beoordeeld en is een verbeterde versie ingediend.

Havenkom Middelharnis:
Hier wordt het vroegere verloop van de kade en de duikers zichtbaar gemaakt. Wij hebben naar aanleiding van de voorlichtingsbijeenkomsten verzocht om ook ‘s zomers geen vlonders vóór de spuimonden te leggen, en het verloop van de duikers duidelijker aan te geven.

Welgelegen: Al vier jaar lang tracht de Stichting sloop van deze kapitale boerderij in Ouddorp te voorkomen en waarschuwt zij voor het vandalisme. Voor sloop van de grote schuur  is nu een omgevingsvergunning aangevraagd. Het rapport dat de gemeente heeft laten maken door het bedrijf Helsdingen geeft aan dat restauratie mogelijk is, en dat de kosten hiervoor vooral een gevolg zijn van het vandalisme. In de pers heeft de Stichting aandacht gevraagd voor deze boerderij. Inmiddels is een hoek van het dak van de grote schuur ingestort maar er wordt niet gerepareerd, het verval gaat door.

Helledijk 1940

Helledijk: Over de illegale sloop van deze middeleeuwse dijk heeft de Stichting zich nader geïnformeerd. Zij heeft de door de gemeente gevolgde procedure bekeken aan de hand van middels een WOB-verzoek verkregen stukken. Samen met de Vereniging voor Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee zijn de raadsleden en B&W aangeschreven met het verzoek tot handhaving en herstel van de dijk overeenkomstig de verleende vergunning. Naar aanleiding hiervan is er overleg geweest met de gemeente. Hierbij is er op gewezen dat de oorspronkelijke hoogte 3m30 was en dat het standpunt van de gemeente dat dijken met agrarische bestemming geen bescherming hebben niet klopt: ook bij dijken met agrarische bestemming mag geen grondroering plaats vinden zonder omgevingsvergunning.

karakteristieke elementen:

De Stichting inventariseert op verzoek van de gemeente de panden en elementendie volgens haar enige bescherming verdienen en daarom in bestemmingsplannen de aanduiding karakteristiek zouden moeten krijgen. Deze inventarisatie is voor Flakkee nu afgerond: de lijsten voor de dorpskernen Ooltgensplaat, Achthuizen/Langstraat en Oude Tonge zijn ingediend bij de gemeente.

Met de monumentencommissie (Dorp Stad en Land) is overleg geweest over de door de Stichting als karakteristiek te benoemen panden in de buitengebieden van de voormalige gemeenten Oostflakkee en Dirksland. In deze gemeenten was nog geen enkel pand beschermd, afgezien van de rijksmonumenten en een enkel cultuurhistorisch waardevolle pand in de buitengebieden van Dirksland na. De gemeente heeft aangegeven karakteristieke panden te zijner tijd (!) voor heel Flakkee in een apart plan te willen regelen. Voorlopig blijven dus veel panden vogelvrij, immers een melding naar de gemeente van voorgenomen sloop volstaat.   

 

 

 

 

 

Enkele Ring 63

Gemeentelijke monumenten:  
Om de achterstand wat betreft aangewezen gemeentelijke monumenten op Flakkee in te halen heeft de Stichting ca 240 panden geselecteerd. Na vruchtbaar overleg met de monumentencommissie zijn er uiteindelijk 25 in behandeling genomen, o.a. op ons verzoek  Het Hof in Dirksland (Winterstraat/Stationsweg) en Enkele Ring 63 Sommelsdijk inclusief de originele situatie binnen in dit pandje zoals een spiltrap, een keldertje en een bedstee.  Aan een lijst met een volgende set van 25 panden, voor te stellen in de loop van 2020, is begonnen.

Stichting tot Bescherming van het Dorpsgezicht
secretariaat Enkele Ring 59, 3245 AH Sommelsdijk
contact: secretaris@dorpsgezicht.net,  website:  www.dorpsgezicht.net
bank: NL86RABO 03420 19279,  minimum donatie 13 euro/jaar
bestuursleden:
J.C.A. Hagens, D.van Halewijn, A.J. Korteweg, M. Loosjes, M.M. van den  Nieuwendijk-Groenendijk, van der Slik, P.A.M. Verhoef-van der Heijden.