Wilhelminabrug en kade bij de Parel

Blijkens de raadsstukken voor 25 juni 2020 wil de gemeente actie ondernemen voor de kademuren bij de Parel en de Wilhelminabrug. Zij stelt o.a.:

In 2019 is het appartementencomplex Parel van de Delta gerealiseerd. Voorafgaand aan en na de bouw is de staat van het openbaar gebied opgenomen. Eind 2019 hebben wij geconstateerd dat de dragende constructie van de kademuur een (forse) verplaatsing laat zien.

De kademuur Het Vingerling en de Wilhelminabrug is constructief onvoldoende. Dit betekent in het ernstigste geval dat de kademuur en brug verder instabiel raakt met alle gevolgen van dien voor de omgeving. Spoedig ingrijpen is daarom noodzakelijk. Wij hebben onze verantwoordelijkheid genomen om de openbare ruimte tijdelijk af te sluiten, zodat de kans op letsel, mocht de kademuur bezwijken, klein is. Rekenmodellen laten zien dat in geval van bezwijken van de kademuur, de belendende percelen (waaronder de Parel van de Delta) in de directe invloedssfeer liggen en dus schade oplopen.

Voor het gehele project wordt, in de ontwikkelfase, een risico-inventarisatie uitgevoerd. Daarbij zien wij nu reeds 2 grote risico’s:

1.Stabiliteit van de kademuur i.r.t. de directe omgeving, gedurende het gehele project. Op dit moment wordt periodiek een meting uitgevoerd om de toestand van de kademuur te volgen en indien noodzakelijk in te grijpen. In de ontwikkel- en realisatiefase zullen wij samen met experts een maatregelenpakket samenstellen om de kans op bezwijken tot een minimum te beperken;

2.Proces van aansprakelijkheidsstelling en erkenning van de schade aan de kademuur. Voor dit proces hebben wij juridische ondersteuning gevraagd bij een externe partij.

In het project wordt rekening gehouden met het beschermd dorpsgezicht van zowel de kademuur als de brug. Vanwege de ligging van het projectgebied en het historische karakter van zowel de kademuur als de Wilhelminabrug, is het onze verwachting dat we innovatieve uitvoeringsmethoden moeten toepassen om het project te realiseren.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.