Categorie: Actueel op Goeree Overflakkee (Pagina 1 van 15)

Monumentendag 2019

Er is een nieuwe uitgave van het Erfgoedmagazine. Deze speciale uitgave staat in het teken van de Open Monumentendag 14 september a.s. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer: weeghuisje en fort te Ooltgensplaat, Menheerse Werf, Havenkanalen, Kreek in zicht, de bunkerroute op Ouddorp. Verder is er aandacht voor de eeuwenoude dijkenstructuur van Goeree–Overflakkee. Opgemerkt zij, dat nog niet alle dijken op ons eiland een beschermde status genieten. De gemeente is voornemens dit recht te trekken. Het magazine is verkrijgbaar op o.a. gemeentehuis, VVV’s, Menheerse Werf, bibliotheken.

Zuiderdiepgorzen opengefietst

“Zuiderdiepgorzen opengefietst” zo meldt het Eilandennieuws vandaag. Aanstaande vrijdag verschijnt een uitgebreid artikel over dit nieuw aangelegde natuurgebied. Misschien kan hierin ook vermeld, dat voor de aanleg van het gebied de Helledijk bij Oude Tonge illegaal is afgegraven. Want dat is helaas het geval. Over deze kwestie is de stichting nog in overleg. Zoals al eerder opgemerkt: wordt vervolgd…

Voor het lapje?

In het Eilandennieuws van 25 juni lezen we over de raadsvergadering van 20 juni j.l. waar de Helledijk te Oude Tonge ter sprake kwam. Dit naar aanleiding van deze vraag van raadslid Krouwel-Plantinga: “Welke maatregelen neemt de gemeente om te voorkomen dat waardevolle dijken niet zomaar kunnen worden afgegraven”. Wethouder Markwat stelde, dat dijken met een agrarische bestemming, kunnen worden verwijderd. Dit is echter onjuist. Het bestemmingsplan Buitengebied Oostflakkee vermeldt:

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren:
het ontgronden, bodemverlagen, afgraven of ophogen van de bodem.

Is de wethouder niet op de hoogte van deze bepaling? Op speldt ie de raad maar wat op de mouw? Markwat gaf verder aan, dat de Helledijk niet kon worden beschermd en dat het onmogelijk was de afgegraven dijk terug te brengen. Een merkwaardig standpunt, want er is nooit vergunning verleend voor afgraving. Er is wél vergunning verleend voor het deels afgraven (herprofilering); de vrijgekomen grond moest op het naastgelegen perceel worden uitgespreid. In strijd met deze vergunning is de dijk geheel afgegraven en naar elders getransporteerd. De gemeente is volgens de Stichting ernstig in gebreke gebleven door -alhoewel toegezegd te zullen handhaven- hiertegen niet op te treden. In een gezamenlijk schrijven aan B&W, eind maart, hebben de stichting tot Bescherming van het Dorpsgezicht en Vereniging Natuur en Landschap GO hun zorgen geuit over de gang van zaken. Een reactie bleef tot nu toe uit. Wordt vervolgd…

Oude Tonge, Helledijk: update

In een gezamenlijk schrijven, enige tijd terug, richtten de Stichting tot Bescherming van het Dorpsgezicht en de Vereniging voor Natuur en Landschapsbescherming GO zich tot B&W, de Gemeenteraad en aan de Culturele Raad (CR) Naar aanleiding van die brief heeft de CR zich gewend tot het college van B&W. In haar schrijven uit de CR haar grote zorgen over de aantasting van het agrarisch cultuurlandschap op ons eiland. De brief eindigt met dit advies: “De CR adviseert het college de vergunningplichtige te gebieden terstond over te gaan tot herstel van de dijk, zodanig dat de dijk voldoet aan de oorspronkelijke historische maten”. Een duidelijk advies.
In antwoord op vragen uit de gemeenteraad reageerde B&W onlangs met deze brief. Hierin staat overigens onjuiste informatie; het laatste woord over deze kwestie is dan ook nog niet gesproken…

Oude Tonge, Helledijk, vervolg

De Vereniging Natuur en Landschapsbescherming Goeree Overflakkee (NLGO) en de Stichting tot Bescherming van het Dorpsgezicht hebben in een gezamenlijk schrijven aan de gemeente Goeree-Overflakkee hun verbazing en verontrusting geuit over het illegaal afgraven van de Helledijk te Oude Tonge.
Volgens NLGO en Dorpsgezicht is de gemeente ernstig in gebreke gebleven: in strijd met de verleende omgevingsvergunning is de middeleeuwse Helledijk volledig afgegraven. Citaat: “Het landschap ter plaatse is hierdoor ernstig beschadigd en de cultuurhistorische waarde van de dijk is volledig verloren gegaan. De gemeente was hier tijdig van op de hoogte maar heeft nagelaten te handhaven.
NLGO en Dorpsgezicht dringen er bij de gemeente op aan de dijk conform de verleende vergunning te -laten- herstellen. Verder is verzocht werk te maken van planologische bescherming van de dijken op Goeree-Overflakkee “vanwege landschappelijke waarden, en ook vanwege cultuurhistorische waarden met name waar de ouderdom, de geschiedenis van de inpolderingen en de aanwezigheid van originele duikers in deze dijken hier aanleiding toe geven
We zien de reactie van de gemeente met belangstelling tegemoet. Wordt vervolgd.

Afgegraven Helledijk, deels ingezaaid

Persbericht Helledijk Oude Tonge

Over het afgraven van de Helledijk bij Oude Tonge is vandaag het volgende persbericht gepubliceerd:

Goeree-Overflakkee: middeleeuwse dijk afgegraven

Dijken van Goeree-Overflakkee behoren tot de oudste cultuurhistorische objecten van het eiland, dijken vormen het skelet van Goeree-Overflakkee.
De Helledijk bij Oude-Tonge vormt de westelijke grens van de Molenpolder, en is aangelegd in 1479. Bij de herdijking van de Molenpolder in 1534 is deze dijk mogelijk geheel of gedeeltelijk vernieuwd. Voor de afwatering was er ongeveer halverwege een duiker aangelegd in het verlengde van een afwateringssloot door de Molenpolder. In 1953 liep de Molenpolder onder, maar bleef de Helledijk vrij van doorbraken. Vrij recent is de dijk hoger en breder gemaakt. De dijk was nu 18 meter breed en bijna 700 meter lang.
In de Cultuurhistorische Hoofdstructuur van de provincie heeft de Helledijk landschappelijk een hoge waarde en een redelijk tot hoge kans op archeologische sporen. In het geldende bestemmingsplan heeft deze dijk alleen de aanduiding agrarisch. Het is tenminste vreemd dat de dijken van Goeree-Overflakkee geen bescherming hebben als cultuurhistorisch en/of archeologisch waardevol.
In 2016 is voor de Helledijk is een omgevingsvergunning afgegeven om de dijk te verlagen en smaller te maken om zo de oorspronkelijke vorm terug te krijgen, en de vrijkomende grond over het oostelijk langs de dijk gelegen grasland uit te spreiden: “ herprofileren dijklichaam en egaliseren vrijkomende grond op naastgelegen akkerbouwpercelen”, met een duidelijke dwarsdoorsnede van het vergunde.
De dijk bleek echter helemaal te worden afgegraven, waarbij ook de historische duiker helemaal of grotendeels werd opgeruimd. Ook werd de grond niet er naast uitgespreid. Er is wel wat grond teruggebracht maar die kwam kennelijk van elders: uitgespoeld en met gewasresten.
Na melding hiervan begin mei dit jaar bij de gemeente zijn de werkzaamheden stilgelegd.
Dit najaar is het afgraven voortgezet. De grond bleek te worden vervoerd naar de Zuiderdieppolder voor de aanleg van nieuwe natuur daar: “Gebiedsontwikkeling Noordrand GO”.
De dijk wordt nu met grond van elders in verkleinde, mogelijk historische, afmetingen teruggelegd.
Het originele profiel en de aard van de grond van de Helledijk is helaas niet meer te achterhalen omdat de dijk nu volledig is afgegraven. Daarmee is historische informatie verloren gegaan. Informatie die des te meer interessant is om dat deze dijk bij de ramp gespaard bleef.
Wij concluderen dat de werkzaamheden niet volgens de verleende vergunning zijn uitgevoerd. De gemeente wil of kan hierin blijkbaar niet handhaven. Verder is de Provincie Zuid-Holland in verlegenheid gebracht: zij voert campagne om “het publiek de dijken te laten beleven”. Maar nu is een middeleeuwse dijk afgegraven voor eerder genoemd natuurproject waarin de Provincie ook deelneemt. Gemeente en Provincie zien een dijk kennelijk alleen als een voorraad grond, die zo nodig kan worden vervangen door andere grond.
In 1953 bleken veel binnendijken nog enige bescherming te bieden. Is het nuttige verbod om binnendijken af te graven, van Filips van Bourgondië uit 1452, niet meer geldig? En wat staat ons nog te wachten?

Stichting tot Bescherming van het Dorpsgezicht Goeree-Overflakkee

Oude Tonge, afgraven Helledijk: update

Het afgraven van de Helledijk gaat door. Inmiddels is gebleken, dat de grond wordt getransporteerd naar de Zuiderdieppolder, alwaar “nieuwe natuur” wordt gerealiseerd. “Gebiedsontwikkeling Noordrand GO” is de naam van dit project. Opmerkelijk genoeg participeert de Provincie Zuid Holland ook in die plannen. Diezelfde provincie, die veel geld uitgeeft om het publiek “de dijken te laten beleven”, laat een middeleeuwse dijk afgraven om 25 km. verderop het publiek ” nieuwe natuur” te laten beleven. Het zal wellicht niet zo zijn bedoeld? Het lijkt er op, dat supervisie ontbreekt, dan wel faalt.

Helledijk op transport…

…en afgeleverd in Zuiderdieppolder

« Oudere berichten

copyright © 2024 Stichting tot bescherming van het dorpsgezicht